Reglement en voorwaarden gebruik website en beeldbank van CBG|Centrum voor familiegeschiedenis.
Dit is versie 1 van 'Reglement en voorwaarden gebruik van de website CBGBibliotheek.nl van CBG|Centrum voor familiegeschiedenis. Het CBG kan deze wijzigen. Na wijziging hiervan zal de gebruiker, wanneer hij  inlogt, opnieuw om een akkoordverklaring worden gevraagd.
 
Gebruik van de website van het CBG
Op deze website en het erin opgenomen materiaal rusten rechten (auteursrecht, databankrecht, naburige rechten) die toekomen aan het CBG of andere rechthebbenden. Dit betekent dat dit materiaal alleen onder de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden mag worden hergebruikt. De website en de databanken erop mogen bovendien, op basis van het databankrecht, niet zonder toestemming van het CBG in hun geheel of in substantiële delen worden gekopieerd.
 
Persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens op deze website mogen alleen gebruikt worden voor historisch (waaronder genealogisch) onderzoek. Het materiaal op deze website mag, mits ongewijzigd en met bronvermelding, vrij worden hergebruikt voor niet-commercieel persoonlijk gebruik. Het op deze website verkregen materiaal mag niet worden verveelvoudigd en openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van het CBG.
 
De gebruiker van deze website is aansprakelijk voor schending van de gebruiksvoorwaarden en vrijwaart het CBG tegen aanspraken van derden als gevolg van zijn handelen.

Cookies etc
Het CBG kan informatie op de computer van de gebruiker zetten (als 'cookie'), maar slechts voor zover dit het functioneren van het account noodzakelijk maakt.
 
Beschikbaarheid diensten 
Het CBG zal haar best doen de website op ieder moment beschikbaar te laten zijn, maar doet geen garanties. Het CBG behoudt zich het recht voor om delen van het via de website beschikbare materiaal aan te passen of te verwijderen. Hoewel het CBG alle redelijke maatregelen heeft genomen om de beschikbaarheid van de website en het materiaal te verzekeren kan het gebeuren dat de website om technische redenen tijdelijk niet bereikbaar is. Hiervoor zal geen schadevergoeding worden verstrekt.
 
Links naar andere sites 
Onze website bevat links naar andere sites. Het CBG is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en inhoud van die sites.
 
Nederlands recht 
Dit 'Reglement en voorwaarden gebruik CBGBibliotheek.nl van CBG|Centrum voor familiegeschiedenis’ is opgesteld onder Nederlands recht. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag.
 
 
CBG|Centrum voor familiegeschiedenis
 
Den Haag, 1 september 2016